Všestary – centrum živé experimentální archeologie

Skanzen, archeopark, pravěká vesnička,… Oficiální název však zní: Centrum experimentální archeologie Všestary, zkráceně CEA Všestary. Centrum vzniká od roku 1997 výhradně s využitím pravěkých postupů a technologií. Zástavbu vytvářejí archeologické objekty z doby kamenné, bronzové a nejstarší železné. Právě tato zlomová období pravěku jsou zde předmětem odborných pokusů, ale i prezentace žákům škol a veřejnosti. Projekt se snaží přednostně vycházet z archeologických nálezů na území východních Čech, doplněných znalostmi z ostatních regionů Čech a Moravy i ze zahraničí.


Kde centrum experimentální archeologie Všestary najdete?

Obec Všestary se nachází 8 km severozápadně od Hradce Králové pod známým návrším Chlum. CEA je dostupné autobusovými linkami od hlavního železničního nádraží v Hradci Králové, nebo přímo po železnici ve směru na Hořice, či silnicí směr Hořice a Jičín. Centrum leží na okraji obce nad areálem ZŠ a krytým bazénem.

Otevírací doba je vždy od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00. Od května do června pouze soboty a neděle, v jiný den pouze po objednání na tel. 493 331 522, od července do září každý den. Prohlídky s průvodcem probíhají pouze v každou celou hodinu. Vstupné: dospělí 40, děti, studenti, důchodci 20 Kč. ZTP a děti do 3 let mají vstup zdarma.

Co ve Všestarském Centru uvidíte?


Malý pravěký sídelní areál s obytnými budovami, výrobními zařízeními, kultovním areálem a blízkým pohřebištěm. Z obytných budov jsou to dům kůlové konstrukce ze starší doby bronzové, dům z mladší doby bronzové a zahloubená polozemnice z přelomu starší a mladší doby železné.

Mezi výrobními „dílnami“ lze odlišit prostory vyčleněné k výrobě (štípané a broušení kamene, zpracování kosti) a výrobní objekty. Najdete zde keramické pece všech základních typů (vertikální, horizontální, jáma), málo nápadný výrobní prostor k výrobě bronzu nebo prosté stavební a těžební jámy, které jsou nejčastějším archeologickým objevem. Ty ve Všestarech byly a jsou stále užívány při stavbě domů a dalších konstrukcí. Domy jsou používány například při zimním obývání. To ostatně vytváří atmosféru tohoto místa.

Katedra praktické a experimentální archeologie FHS UHK a Společnost experimentální archeologie pořádá ve dnech 19. – 20. 5. 2007 v Centru experimentální archeologie Všestary Dny živé archeologie s podporou obce Všestary a ZŠ Všestary se zajímavým programem:

 • prohlídka kabinetu experimentální archeologie
 • v areálu CEA ukázka těchto činností
 • výroba a výpal pravěké keramiky
 • výroba broušených kamenných nástrojů
 • tavba bronzu
 • tesařská práce
 • výroba textilu
 • výroba kostěných nástrojů
 • ukázka pravěkého zemědělství
 • příprava placek s ochutnávkou
 • příprava mazanice s možností umazání

Více se dočtete na: http://bacrie­.cestovatel.cz/…o­logie-2007/

Co je to Experimentální archeologie?

Náplní CEA Všestary je zkoumání a prověřování historických faktů metodami experimentální archeologie. Experimentální archeologie je věda, mající za úkol ověřit teorie o technologických postupech, funkcích předmětů, náročnosti při vykonávání činnosti atd. Je nutné kromě zachování materiálů i snaha postupovat původním postupem. Což může být dosti náročné, právě proto, že se původní postup většinou nezachoval.

Zajímavé informace a reportáže o živé historii a experimentální archeologii naleznete na http://bacrie­.cestovatel.cz/