O cestě k lepší budoucnosti

Úvodní stránka Fóra Plkárna O cestě k lepší budoucnosti

 • Toto téma obsahuje celkem 0 odpovědí. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel milan a poslední změna proběhla před 10 roky.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #1108 Odpovědět
   milan
   Host

   O cestě k lepší budoucnosti

   V dnešní hektické době je někdy velmi důležité najít si
   alespoň chvilku času a zamyslet se, kam všechno kolem nás vlastně
   směřuje. Ať už ono všudypřítomné přepjaté pracovní úsilí, nebo
   i život sám. A právě závažnost následujících řádků by
   měla být podnětem k takovému hlubšímu zamyšlení, podnětem
   určeným všem lidem, kteří se již nechtějí nadále nevědomě a
   bezmyšlenkovitě hnát kamsi do neznáma.

   Vzestup a pád! Dva pojmy, od dávnověku až po současnost neodlučitelné
   spojeny s historií lidstva! Starověký Egypt, řecká civilizace,
   římská říše, fašismus, komunismus a množství jiných příkladů.
   Vzestup a dříve či později, se železnou jistotou pád!

   A tak i v dnešní době usilovně a za mnohého osobního
   i celospolečenského strádání budujeme systém, který je
   v historickém kontextu vývoje lidské civilizace mnohými považován za
   nejdokonalejší. Je to ale skutečně pravda? Jsou principy, o které se
   opíráme natolik samy v sobě zdravými a životaschopnými, abychom mohli
   bez obav vyloučit osud, jaký postihl všechny dosavadní snahy lidstva po
   dokonalém uspořádání společenských poměrů? Je patrná alespoň jistá
   míra zdravé životaschopnosti, ať už v oblasti ekonomiky,
   v oblasti vzájemných vztahů mezi lidmi, mezi národy, nebo ve vztahu
   k přírodě, která by opravdu mohla zaručit trvale udržitelný rozvoj?
   Žel hluboce zvážena a upřímná odpověď nebude jistě příliš
   povzbudivá.

   Pouze slepý a od reálného života zcela odtržen člověk si totiž
   nemůže nevšimnout nadmíru negativity, valící se na nás
   v každodenním životě ze všech stran. Neustálý stres a tlak
   ekonomických ukazatelů, dychtivá honba po zisku za jakoukoliv cenu,
   vyhrocená touha po sebeuplatnění a užívání života, rozvrat vztahů
   v rodinách, v přátelstvích i v zaměstnání, násilí,
   nemravnost a zoufalství, mající podobu závislosti na alkoholu, či drogách
   a mnoho, mnoho jiného! Žel až příliš očividná přítomnost těchto
   negativ, kterými je současná společnost beznadějně přerostlá musí
   vyvést z omylu každého, kdo by snad chtěl předpokládat, že právě
   stávající systém bude první světlou výjimkou v dějinách lidské
   civilizace, která neskončí pádem!

   V uvědomění si této skutečnosti je neobyčejně smutné pozorovat
   nynější, velké celonárodní úsilí, úzce ohraničené pouze touhou po
   materiálním blahobytu a růstu, úsilí, které vzhledem k množství
   zla, pevně zakořeněného do struktury společnosti ničím výrazně
   nepřevyšuje standard všech dosavadních snah lidstva a proto i směřuje
   ke stejnému osudu. Se zdravou mírou odpovědnosti vůči vlastní budoucnosti
   by proto mělo být prvořadým zájmem každého jednotlivce i celého
   národa úsilí o poznání příčin, které tento historický,
   pravidelně se opakující jev způsobují, jako i snaha o hledání
   cesty skutečného, reálné udržitelného rozvoje.

   Je ale paradoxní, že správná cesta zdravého vývoje byla lidstvu
   ukázána už dávno! Je to cesta poznání, pochopení a respektování
   Zákonů universa! Zákonů, které byly činnými při vzniku vesmíru, trvale
   ho udržují a budou plně funkčními i dávno po zániku naší planety.
   Tyto Zákony nezahrnují pouze oblast fyzického světa, ale stejně
   i oblast mezilidských vztahů i nejvnitřnější svět
   individuálního, osobního myšlení a cítění.

   Žel lidé, domnívajíce se, že oni jsou těmi nejmoudřejšími a proto
   ignorujíc všechny tyto skutečnosti hledali vždy své vlastní cesty,
   vlastní zákony a vlastní vize optimálního vývoje. A tak zcela
   logicky, nezahrnující do svých úvahách principy trvalého charakteru, nesly
   v sobě všechny jejich dosavadní snahy už od začátku pečeť
   nestálosti a dočasnosti. Zatímco však zákony lidské nebudou totožnými se
   Zákony univerza, nedojde, protože prostě ani nemůže dojít
   k zahájení trvalého a bezpečného vývoje, schopného přivodit
   štěstí, mír a spokojenost obyvatelstva. Proto by určitě stálo za námahu
   opravdu vážně osobní i celospolečenské úsilí o pochopení a
   cílené využití zmíněných vyšších, trvalých principů. Stálo by za
   námahu jejich pochopení a následné využití v ekonomice,
   hospodářství, politice, zákonodárství, zdravotnictví, školství a všech
   ostatních oblastech života společnosti.

   Protože pokud necháme i nadále běžet vše bez změny, dospěje to
   zaručeně tam, kam vždy dosud – k pádu! Stále však máme ještě
   čas k zamyšlení ak potřebné reformě! Pokud ho ale promarníme,
   nemůžeme očekávat nic jiného, ​​než dramatický vývoj událostí
   směrem k národní a celosvětové krizi. A následky takové krize
   by mohly být v našem 21. století nepředstavitelné!

   Z tohoto důvodu byl angažovanými jednotlivci, znalými všech těchto
   závažných skutečností sestavený materiál s názvem “ Zákony pro
   život na zemi „, určený k pomoci lidem současné doby. Obsahuje
   ucelený výklad principů, jejichž začleněním do všech oblastí života
   společnosti může být dosaženo soulad se Zákony univerza a zahájeno
   budování dokonalejšího, trvale a bezpečně se vyvíjejícího
   společenského systému.

   V zmíněném materiále se hovoří o způsobu myšlení a
   jednání lidí, který se musí opírat o znalost a respektování
   vyšších zákonitostí, má-li být člověk ve svém životě skutečně
   úspěšný a jestliže chce, aby se mu jeho dílo dařilo. Pokud totiž tyto
   vyšší zákonitosti nebude znát a nebude respektovat, vznikne z toho
   právě takový zmatek, chaos a úpadek, jaký prožíváme dnes. Záleží
   však pouze na nás, zda jsme ochotni tuto pomocnou ruku akceptovat, nebo ne.
   Zda jsme ochotni alespoň hlubšího zamyšlení se, nebo i případného
   vyvození důsledků pro naše další jednání – v zaměstnání
   či v osobním životě.

   Třeba si totiž uvědomit, že všechny naše rozhodnutí jsou nezbytně
   spojeny s odpovědností! Odpovědností za sebe, za své nejbližší
   okolí i za budoucnost našich vlastních dětí! Popřejme si tedy, aby se
   každý z nás dokázal v tomto zásadním, přelomovém období
   rozhodnout správně a aby pak zákonitý zpětný dopad důsledků jeho
   rozhodnutí na něj samotného mohl být pouze dobrý a příznivý. Takovým
   však může být jedině tehdy, pokud své myšlení, cítění a jednání
   dokáže postavit do souladu se Zákony univerza.

   http://kusvetlu­.blog.cz/ v spolupráci
   s M.Š.

Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
Odpověď na: O cestě k lepší budoucnosti
Osobní informace: