Co chybí sexuální výchově?

Úvodní stránka Fóra Plkárna Co chybí sexuální výchově?

 • Toto téma obsahuje celkem 0 odpovědí. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel milan a poslední změna proběhla před 8 roky a 10 měsíci.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #1066 Odpovědět
   milan
   Host

   Co podstatného chybí současné koncepci sexuální výchovy? Proč tak
   pobuřuje určité skupiny obyvatelstva? A nejen u nás, ale i na
   západě? Proč i na tak pokrokovém západě projevují někteří rodiče
   ostrý nesouhlas a svým odmítáním účasti dětí na vyučování se
   nejednou dobrovolně vystavují státní perzekuci? Ve vyhrocené podobě
   dokonce až vězení?

   Už jen při zběžném pohledu na pár obrázků, nacházejících se
   v učebnicích sexuální výchovy třeba v norských, nebo
   německých školách začínáme odpověď tušit.

   Odpor se zvedá proto, že lidé, kteří nejsou dosud zcela otupělí
   morálním úpadkem společnosti jasně vnímají, že v dětech jsou
   prostřednictvím současného pojetí sexuální výchovy cíleně prolamované
   a destruované všechny hranice zdravého studu. Že je v nich
   prostřednictvím vulgárně exaktní racionality potlačován stud, který
   v souvislosti s těmi nejintimnějšími věcmi přirozeným způsobem
   pociťuje každá normální lidská bytost.

   Všechny sexuální aktivity, ba dokonce i ty méně standardní mají
   být považovány za zcela normální a rovnocenné. Moderní a vzdělaný
   člověk má o nich vědět a nemá mu dělat žádný problém otevřeně
   o nich hovořit tak, jak se mluví o těch nejpřirozenějších
   lidských potřebách, jako je jídlo, odpočinek, zájmy a podobně.

   Jistěže je třeba, aby byl mladý a dospívající člověk informován
   i v této oblasti, avšak rozhodující roli zde má sehrát správná
   míra mezi potřebou informovat a zdravým přirozeným studem, který pociťuje
   každý normální člověk, když se začne mluvit o intimních věcech.
   Mezi těmito dvěma polohami, a zvláště ve vztahu k dětem a
   dospívajícím, musí existovat citlivá rovnováha. Rovnováha mezi
   respektováním přirozeného studu a nutností informovat.

   No a právě v nerovnováze těchto dvou aspektů spočívá velká
   část celého problému, protože onou potřebou informovat je v mladých
   lidech vulgárně racionalistickým způsobem doslova převálcované jejich
   přirozené pociťování studu. Je potřené jako něco prožitého a
   v dnešní moderní době už zastaralého.

   Nicméně právě toto je jedním z největších zločinů, který je
   v současnosti páchán na dětech a mladých lidech. Je to zločin,
   spočívající v destrukci studu, který naopak má být respektován,
   kultivován a podporován, jako jedna ze základních složek harmonicky
   rozvinuté a morálně pevně stojící osobnosti.

   Žel, současné vnímání studu je typickým odrazem hodnotového systému
   dnešní konzumní společnosti ateistického a materialistického charakteru.
   Vrcholným ideálem tohoto systému je totiž užívání si. Vše životní
   úsilí takovýmto způsobem smýšlejících a jednajících lidí se upíná
   především k získávání finančních prostředků, jejichž dostatkem
   si může člověk zajistit tu nejširší škálu možností, jak si co
   nejlépe a po všech stránkách užít svého života.

   Za účelem užívání si získává většina lidí nutné finanční
   prostředky svou prací, ale dá se k ním samozřejmě dojít
   i jinak, pokud je člověk „chytrý“. Existuje totiž stále se
   rozrůstající skupina lidí, kterým nic neříkají žádné etické, či
   morální kritéria. Vždyť z hlediska hodnot dnešní společnosti je
   důležitá především výška konta a tedy solventnost. To, jakými
   prostředky člověk tohoto cíle dosáhl je důležité již méně, nebo je to
   docela nepodstatné.

   A aby člověk mohl být zcela neomezeným ve svém základním právu
   užívání si všech radostí života, je snahou konzumní společnosti
   odstranit v tomto směru všechny omezující překážky. No a
   v souvislosti s naší konkrétní problematikou lidské sexuality je
   to pociťování studu, který začal být považován za něco svazujícího,
   překážejícího a nemoderního.

   O tom, že je to právě takto a ne jinak svědčí například oblast
   rovnosti manželských svazků homosexuálních partnerů, nebo dokonce možnost
   svobodné volby příslušnosti k určitému pohlaví. Není tedy vůbec
   rozhodující, jakého pohlaví člověk je, ale jak se on sám cítí.
   Jednoduše řečeno, cílem materialistické společnosti je odstraňování
   všech bariér a omezení, které by člověku mohly potencionálně překážet
   v jeho užívání si.

   Co je však onen stud, který tak velmi vadí sociálním inženýrům
   dnešní doby?

   Je to něco, co máme v sobě v souvislosti s sexualitu
   hluboce zakořeněné. Je to něco, co člověka vůbec dělá člověkem a co
   nás odlišuje od zvířat. Zvíře totiž stud nepociťuje, ale člověk
   ano.

   Proč?

   Protože stud je projevem vyšší, lidské podstaty! Protože je to něco,
   co pochází z nejhlubšího, duchovního jádra naší osobnosti, které
   přesahuje tuto hmotu a toto naše fyzické tělo. A ono nejhlubší
   duchovní jádro člověka, pocházející a přicházející z duchovních
   oblastí bytí se právě prostřednictvím studu odmítá ztotožnit
   s fyzickým tělem, pocházejícím z evolučního vývoje a proto
   v sobě nesoucím určité zvířecí pudy, mezi které patří
   i pohlavní pud a s ním související sexualita.

   Úkolem studu je zušlechtit pud a posunout ho na kvalitativně mnohem
   vyšší úroveň. Vůbec to neznamená celibát, ale mnohem ušlechtilejší
   přístup k vlastní sexualitě. Znamená to posun ke skutečné lidské
   výšce a plnohodnotnosti. Stud má člověku sloužit jako určitý barometr,
   jasně mu vymezující hranice jeho lidské důstojnosti. Je to však
   samozřejmě možné pouze tehdy, když člověk dbá na svůj stud jako na
   určité základní vodítko. Pokud na něj nedbá, staví se proti své
   nejvyšší a nejvnitřnější duchovní podstatě a klesá na úroveň
   zvířete, protože se ztotožňuje se zvířecími pudy svého fyzického těla
   a tyto považuje za rozhodující a určující.

   Současné pojetí sexuální výchovy s jejími racionalistickými
   výklady, bez poznání a pochopení velké ceny nezbytného protipólu,
   spočívajícím v zdravém stude, který je schopen udržet naše
   sexuální chování na výši hodné člověka, takové pojetí sexuální
   výchovy je škodlivým způsobem jednostranné a ve skutečnosti jde
   o otevřenou bránu k něčemu zvířecímu.

   A právě disharmonie mezi čistě technickým objasňováním sexuality
   a úplným potlačením studu představuje nezdravou a škodlivou
   jednostrannost, která vadí ještě zdravě cítícím lidem a rodičům.
   Rodičům, kteří se nenechali převálcovat konzumními hodnotami společnosti
   a kterým záleží na přirozeném vývoji jejich dětí, respektujícím
   jejich osobní pociťování studu.

   Sexuální výchova, omezena převážně na technické poučení,
   v níž absentuje poznání účelu zdravého studu, dávajícího
   morálně etický rozměr lidské sexualitě, taková sexuální výchova je
   zločinem na mladé generaci. Je terorem konzumu, ateismu a materialismu,
   namířeným proti skutečné, nejhlubší a nejvnitřnější duchovní
   podstatě člověka, projevující se zdravým studem.

   http://kusvetlu­.blog.cz/ v spolupráci
   s M.Š.

Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
Odpověď na: Co chybí sexuální výchově?
Osobní informace: