Buchara

  0
  793
  Uzbekistán, Buchara, mauzoleum Samanidis

  Náš pobyt v Uzbekistánu pokračuje prohlídkou Buchary, dva a půl
  tisíce let starého města, které bývalo jednou z nejdůležitějších
  zastávek na Hedvábné stezce. Město má kolem třísettisíc obyvatel a
  nachází se v něm mnoho historických památek, zapsaných na seznamu
  kulturního dědictví UNESCO.

  Mauzoleum


  Autobus s námi nejprve míří do parku západně od centra a zastavuje
  na jeho okraji. Vystupujeme a vydáváme se kolem velikého ruského kola a
  dalších atrakcí k mauzoleu Samanidis. Pochvíli již stojíme před
  nevelkou, bezvadně zachovalou budovou, postavenou v první polovině
  desátého století z cihel. Vstupujeme do mauzolea a ocitáme se ve
  čtvercovém prostoru, uprostřed kterého stojí cihlový katafalk.
  V mauzoleu je pohřben emír Ismail Samani, podle něhož nese svoje jméno
  a také několik členů jeho rodiny. Ačkoli není v památníku kromě
  katafalku žádné jiné vybavení ani výzdoba, působí vnitřní prostor
  velice dekorativně, neboť cihly, ze kterých je stavba postavena, jsou
  uspořádány do mnoha různorodých dekorů. Po prohlídce opouštíme
  půvabný objekt, který je nejstarším památníkem islámské architektury ve
  střední Asii.

  Mešita

  Přemísťujeme se nyní o několik ulic blíže k centru,
  k mešitě Bolo Hauz, pocházející ze začátku osmnáctého století. Ke
  svatostánku se blížíme podél mělké vodní nádrže, v jejíž
  nepříliš čisté vodě se zrcadlí mešita a dvacet dřevěných sloupů,
  stojících ve vysoké otevřené vstupní hale zvané iwan. Poté projdeme
  kolem nevysokého minaretu, stojícího samostatně před mešitou a masivními
  dveřmi s dřevořezbami vstupujeme dovnitř. Když se chystám fotit,
  přistoupí ke mně muž a zdvořile mě upozorňuje, že jestli zde chci
  fotografovat, tak musím nejprve zaplatit bakšiš a ukazuje na kasičku
  u vchodu. Vhazuji tedy do pokladničky bankovku a zvěčňuji bohatě
  zdobený interiér svatyně.

  Pevnost Ark


  Od mešity se vydáváme k další bucharské pamětihodnosti. Nejprve
  procházíme kolem ocelové vodárenské věže, poté přejdeme rušnou
  okružní ulici Afrosiab a již se ocitáme na náměstí Registan. Přímo
  před námi se tyčí citadela Ark, jenž je obehnána vysokými hliněnými
  hradbami. Pevnost je nejstarší dochovanou památkou ve městě a již
  v pátém století bývala sídlem místních vládců. Současná podoba
  je pak výsledkem přestavby z osmnáctého století. Do pevnosti
  vstupujeme po šikmé rampě, vedoucí do ceremoniální brány, opatřené
  dvěma věžemi. Poté procházíme krytou chodbou k mešitě Džuma,
  jejíž průčelí je osazeno vyřezávanými dřevěnými sloupy. Mešita
  s honosně zdobeným interiérem je plná lidí, stejně jako dlouhá
  venkovní chodba, vedoucí ke korunovačnímu sálu. Vstupujeme nyní do
  největší místnosti v pevnosti a postupujeme k trůnu, stojícímu
  na vyvýšeném místě u zadní stěny. Místní průvodce nyní odvádí
  jeden manželský pár z naší skupiny po stupíncích k trůnu a
  cestou něco dvojici vysvětluje. Poté cosi zvedá ze země a podává to
  manželům. Když záhy také přijdeme k trůnu, čeká nás překvapení.
  Oba manželé, oblečeni do zlatem vyšívaných brokátových plášťů a
  s bohatě zdobenými čepicemi na hlavách, majestátně pózují před
  stolcem a vypadají jako skutečná vladařská dvojice. Muž, pak dokonce
  v ruce třímá zahnutou šavli. Představitelé panovnického páru záhy
  upoutají pozornost návštěvníků v sále, kteří se postupně
  shromáždí před trůnem a všichni o překot fotografují tuto
  zajímavou scénu. Po příjemném zpestření prohlídky přecházíme do
  muzea, které je umístěno v několika sálech pevnosti a po zhlédnutí
  sbírek, opouštíme bývalou rezidenci místních emírů.

  Náměstí Kalon

  Procházíme podél impozantních hradeb, jejichž délka dává tušit
  původní velikost pevnosti Ark, která byla z větší části zničena
  při bombardování v roce tisícdevětset­dvacet. Široká ulice
  Khodja Nurobod s nově položeným asfaltovým povrchem, nás posléze
  přivádí na náměstí Kalon. Přímo před námi, na protější straně
  náměstí, se tyčí minaret Kalon, postavený ve dvanáctém století. Minaret
  je čtyřicetsedm metrů vysoký a je postaven z cihel uspořádaných do
  rozmanitých vzorů, které pokrývají celý jeho plášť. Pomalu projdeme do
  středu náměstí k madrase Mir-i-Arab, která zaujímá celou jeho
  východní stranu.


  Patrové průčelí stále funkční madrasy je ozdobeno modrým keramickým
  obkladem se složitými vzory, podobně jako vysoký portál, který vypadá
  úchvatně. Po stranách portálu pak ční tyrkysové kopule ozářené
  slunečními paprsky. Zatímco obdivujeme krásné stavby kolem, probíhá na
  pódiu pod minaretem zkouška symfonického orchestru a k našim uším
  doléhají tóny jakési skladby. Nyní se vydáváme na západní stranu
  náměstí, na prohlídku mešity Kalon, pocházející ze začátku
  šestnáctého století. Procházíme vstupním portálem, jehož honosná
  výzdoba si v ničem nezadá s protější madrasou a vstupujeme na
  otevřené nádvoří mešity. Obdélníkový prostor má plochu jeden hektar a
  jeho vnitřní stěny jsou ozdobeny krásnými mozaikami. Procházíme
  nádvořím zalitým sluncem na protější stranu svatostánku a dostáváme se
  k nimbaru a mihrábu, neodmyslitelným součástem každé mešity. Při
  zpáteční cestě ke vstupní bráně, pak máme před očima pěkné panorama
  s nádvořím, nad jehož zdi ční kopule madrasy Mir-i-Arab a kónická
  věž minaretu.

  Bazar

  Procházka městem pokračuje. Opouštíme náměstí Kalon a míříme do
  nedalekého bazaru. Cestou se ještě zastavujeme v dílně na tkaní
  koberců, kde sledujeme tkadleny, jak svými hbitými prsty podle nakreslených
  vzorů, tkají orientální koberce. Poté již kolem krytého bazaru Toki
  Zargaron přicházíme do uličky Khakikat, na které stojí celá řada
  krámků a řemeslných dílen. Procházíme bazarem a obdivujeme vystavené
  výrobky, například vyšívané oděvy, čepice a dekorační látky. Přímo
  na ulici pak můžeme sledovat vyšívačku, jak na tkanině vytváří jemný
  vzor. V další části bazaru zase pracují písmomalíři na
  kaligrafiích a ihned vedle nich, vystavuje nožíř krásně zdobené nože,
  jejichž výroba má v Buchaře dlouhou tradici. Kolem dalších
  řemeslníků a obchůdků postupujeme až na konec tržiště k Toki
  Telpak Furushon, odkud to máme již jen kousek do hotelu. Naše procházka
  městem je u konce a my se rozcházíme do svých pokojů, abychom si
  zabalili zavazadla, neboť nás čeká přejezd do Samarkandu. Přestože jsme
  během našeho pobytu stihli navštívit jen zlomek z několika set
  památkových objektů, kterými se může Buchara pyšnit, odjíždíme
  z tohoto starobylého města uchváceni jeho krásou a neopakovatelnou
  atmosférou.