Neslyšíte? Burácející hlas posledního soudu volá: DOST!

Home Fóra Plkárna Neslyšíte? Burácející hlas posledního soudu volá: DOST!

 • Toto téma obsahuje celkem 0 odpovědí. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel milan a poslední změna proběhla před 2 roky a 8 měsíci.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #973 Odpovědět
   milan
   Host

   Neslyšíte? Burácející hlas posledního soudu volá: DOST!

   Tyto dva pojmy souvisí s katolickou terminologií a nejsou
   v zásadě nesprávné. Budeme tedy na nich budovat a podrobněji si
   objasníme dva nejdůležitější a nejzásadnější momenty celého našeho
   bytí. Avšak objasníme si je na základě poznání stavby stvoření a na
   základě zákonů, ve stvoření fungujících, čehož znalost žel
   křesťanství chybí. A proto v nesmírně zásadních pojmech, jako
   je osobní a poslední soud, v mnoha věcech tápe.

   Pojem osobní soud spojuje katolická věrouka s naší fyzickou smrtí
   a s tím, co bude následovat po ní. Tyto děje jsou popsány ve známé
   knize Raymonda Moodyho . Podklady pro její napsání získal od lidí,
   z medicínského hlediska určitou dobu klinicky mrtvých. Tito lidé
   víceméně shodně popisovali, že bezprostředně po smrti viděli sebe sama,
   přesněji řečeno své vlastní fyzické tělo jakoby z nadhledu, a odtud
   pozorovali úsilí lékařů o záchranu jejich života. Jejich osobnost,
   nebo jejich duše, která byla od těla odpoutaná, pak vstoupila do černého
   tunelu. Když se dostala ke světlu na konci tunelu, byl jí jakoby ve filmu
   promítnut celý její dosavadní život.

   To, co duše prožívala při sledování filmu, však bylo něco úplně
   jiného, než když na zemi vzpomínáme na svou minulost. Tady to všechno
   duše vnímala především z mravního hlediska. Z hlediska toho, co
   udělala ve svém životě dobré a co špatné.

   Po promítnutí filmu života byla ale osobnost člověka znovu vtažena do
   tunelu a vstoupila zpět do svého fyzického těla. Na základě zážitku
   klinické smrti však mnozí změnili svůj život. Zásadním způsobem
   přehodnotili své dosavadní priority a zaměřili se především na mravní
   stránku života.

   Tolik ve stručnosti Raymond Moody, a my z hlediska katolického
   termínu osobního soudu můžeme za osobní soud považovat právě
   promítání filmu našeho života. Co však následuje po tomto okamžiku
   osobního soudu, kdy se už nevrátíme do svého fyzického těla?

   Na základě filmu života člověk pozná, za co ve skutečnosti mravně
   stojí, a prostřednictvím objektivního a nestranného zákona duchovní
   tíže, bude přesunut do takové úrovně takzvaného druhého světa, do níž
   náleží. Do úrovně, kde najde stejných a sobě stejnorodých.

   Na základě převažujících nízkých lidských vlastností člověk
   klesá působením zákona tíže mezi stejně nízko stojící, a na základě
   převažujících ušlechtilých vlastností člověk stoupá mezi stejně
   ušlechtile smýšlející.

   V nízkých úrovních druhého světa trpí prostřednictvím
   stejnorodé nízkosti druhých a prožívá peklo. Ve vysokých úrovních
   druhého světa prožívá naopak radost, prostřednictvím stejnorodé
   ušlechtilosti druhých.

   Když někdo zemře, jako nedávno Karel Gott, zvykne se říkat, že odešel
   do pěveckého nebe a odtud se na nás dívá. Když zemře nějaký známý
   herec, říká se, že odešel do hereckého nebe a podobně. Lidé tedy tuší,
   že na druhém světě jsme zařazeni do jednotlivých úrovní, na základě
   určité stejnorodosti. Tato stejnorodost však není profesní, ale jedině
   morální a mravní.

   Křesťané katolíci tvrdí, že po smrti odcházíme do duchovního světa.
   Není to však pravda. Po smrti odcházíme ze světa hrubě – hmotného,
   do světa jemně – hmotného. Podle výše zmíněného zákona tíže
   odcházíme buď do nízkých úrovní jemné – hmotnosti, nazývaných
   peklem, nebo do vysokých úrovní jemné – hmotnosti, nazývaných
   nebem.

   Souhrnně můžeme všechny tyto úrovně druhého světa nazvat očistcem,
   kde se lidé duševně očišťují buď z těžkých vin v nízkých
   úrovních, nebo z lehkých provinění ve vysokých úrovních. Postup
   duše z nízkých úrovní do vyšších je možný po odpovídajícím
   polepšení. No a ten, kdo úplně očistil roucho své duše od všech
   provinění, může nakonec vstoupit do věčné říše Ducha. Do skutečného,
   věčného království nebeského.

   Toto očekává každého z nás po našem osobním soudu po fyzické
   smrti. A proto by každý měl už zde na zemi usilovat o co
   nejvyšší mravní a duchovní zušlechtění, aby pro něj nemusel být film
   jeho života šokem a hrůzou, po kterých se propadne do pekla.

   A co znamená poslední soud?

   Hrubě – hmotný svět a jemně – hmotný svět jsou prostorem,
   určeným pro zrání lidských duší do duchovní zralosti. Na zemi, a také
   na druhém světě, se lidé mají snažit zdokonalovat v ctnostech a
   v mravnosti, aby se stávali stále ušlechtilejší. Tímto způsobem se
   stále více přibližují k duchovní říši, aby po svém nejvyšším
   možném lidském zušlechtění mohli nakonec do ní vstoupit.

   Lhůta, kterou ale máme na to určenou, je vymezena příchodem posledního
   soudu. Poslední soud je momentem, kdy bude řečeno DOST! Momentem, kdy se
   ukončí celý, výše zmíněný proces duchovního vývoje v hrubé a
   v jemné hmotnosti. No a momentální stav lidské duše, ve kterém ji
   poslední soud, čili ono velké DOST zastihne, se stane určujícím a
   rozhodujícím pro její bytí.

   Pokud nás tedy poslední soud zastihne hodnotově zaměřené směrem ke
   hmotě, pokud nás zastihne spoutané penězi, majetky, vášněmi, požitky a
   tisíci nejrozličnějších materiálních věcí, další náš duchovní
   vývoj bude zastaven, a my už jen setrvačností dojdeme na úplný konec
   cesty, na níž nás zastihlo velké DOST posledního soudu.

   Pokud nás ale poslední soud zastihne hodnotově zaměřené ke Světlu, ke
   Stvořiteli, k ušlechtilosti, k mravnosti, k ctnostem,
   k dobru, k lásce a spravedlnosti k bližnímu, také
   v tomto případě pouze dojdeme až na konec cesty, na níž nás zastihlo
   velké DOST posledního soudu.

   A je úplně jedno, jestli nás poslední soud zastihne na tomto, nebo
   na druhém světě. Důležité bude jedině naše základní hodnotové
   zaměření, ve kterém se budeme v té době nacházet.

   V případě materiálního hodnotového zaměření nás čeká cesta
   do zkázy, spojená s nezbytnou zkázou veškeré hmotnosti, která
   podléhá vzniku a zániku. A budou to právě naše hodnotové vazby na
   matérii, které nás do této zkázy stáhnou.

   V případě duchovně mravního hodnotového zaměření nás však
   čeká cesta, směřující k věčnosti Ducha. Cesta, směřující ven ze
   světů hmotnosti, které jednou pominou, do věčné říše Ducha, která
   nikdy nepomine.

   Tak, jak jednou z určitostí přijde náš osobní soud po naší smrti
   a odsoudí nás do zcela konkrétní úrovně druhého světa, a to přesně
   podle míry naší nízkosti nebo ušlechtilosti, tak jednou nevyhnutelně
   přijde také poslední soud, se svým velkým a definitivním DOST!
   A naše momentální hodnotová orientace ve chvíli velkého DOST
   posledního soudu se stane našim osudem. Osudem života v říši Ducha
   v případě naší duchovně mravní orientace, a osudem našeho
   definitivního zničení v zániku hmotných světů, ke kterým nás budou
   vázat naše, jen převážně materiální žádosti, nectnosti a
   nízkosti.

   A to bude znamenat věčné zatracení, spočívající ve vymazání
   naší osobnosti z knihy života. Neboť život je jenom ten věčný
   v říši Ducha! Kdo však svůj život hodnotově spojí
   s dočasností hmoty, jeho bytí bude jen dočasné, a pak se zhroutí
   spolu se zhroucením hmotných světů.

   Proto, bděme! Neboť nevíme dne ani hodiny, kdy zahřmí stvořením
   burácející DOST posledního soudu! Kam budeme převažující částí své
   osobnosti v tomto okamžiku zaměření, to se stane našim osudem!

   A protože poslední soud se nezadržitelně blíží, mějme vždy své
   nitro nasměrováno především k hodnotám ducha. Jedině toto
   směrování v nás musí v každé chvíli převažovat.

   Neboť běda nám, pokud v tomto rozhodujícím okamžiku celého
   našeho bytí v nás bude převažovat něco jiného!

   http://kusvetlu­.blog.cz/ ve spolupráci s M.Š

Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
Odpověď na: Neslyšíte? Burácející hlas posledního soudu volá: DOST!
Osobní informace:
- Advertisement -Česká video produkce, vytváří i cestovatelské blogy!