Koronavirus! Světlo útočí!

Home Fóra Plkárna Koronavirus! Světlo útočí!

 • Toto téma obsahuje celkem 0 odpovědí. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel milan a poslední změna proběhla před 1 rokem a 8 měsíci.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #969 Odpovědět
   milan
   Host

   Koronavirus! Světlo útočí!

   Na svých podvečerních procházkách jsem zpozoroval zvláštní věc.
   Když končí den, začíná noc a zapalují se světla veřejného osvětlení,
   tato světla, a to i z velmi velké dálky, svítí tak jasně, jak jsem je
   dosud nikdy svítit neviděl. Útlumem průmyslové činnosti a dopravy se
   očistilo ovzduší, na základě čeho je viditelnost znatelně vyšší.
   V přírodě probíhají očistné procesy! Příroda se očišťuje!
   Lidstvo trpí a je omezováno, ale příroda se obnovuje.

   Očista přírody se projevuje všude. Třeba v Benátkách na kvalitě
   vody, nebo v Číně, v poklesu toxických látek v ovzduší,
   což také potvrdila pozorování čínských vědců.

   A viditelná přírodní očista evokuje také jiný, hlubší význam
   tohoto pojmu. Evokuje očistu, spojenou s duchovním rozměrem člověka a
   celého univerza. No a vykonavatelem a nástrojem této očisty má být právě
   přírodní svět. Přírodní svět, ale především inteligence, která ho
   spravuje, a která formuje vnější přírodní dění do takové podoby, aby
   bylo dosaženo požadované duchovní očisty Země a její obyvatel.

   A je to opravdu reálně tak, protože mikroskopický virus,
   pocházející z přírodního světa, postavil lidstvo do pozoru.
   V tomto dění je také možné pozorovat odvěký, ale lidstvem ignorován
   zákon zpětného účinku, na základě kterého nakonec každý sklidí to, co
   zaséval. Na základě kterého přijde reakce přesně takového druhu, jaká
   byla předchozí akce.

   Za nekonečné ústrky lidstva vůči přírodě, za její bezbřehé
   plenění, ničení, znečišťování a devastování přichází odplata ve
   formě viru, který lidstvo téměř ze dne na den zastavil v jeho
   destruktivní činnosti. Okamžitě například zastavil pro přírodu
   škodlivé, nadměrné cestování po celém světě, jehož návrat do
   původní podoby tak, jak si ho cestovní kanceláře představují, bude jen
   velmi pozvolný. A v plné míře, jak to bylo před koronavirovou krizí,
   pravděpodobně také nemožný.

   A je toho samozřejmě ještě mnohem více, k čemuž bylo lidstvo
   v současnosti dotlačeno, a za čím je možné vypozorovat jednoznačnou
   pečeť inteligentního působení.

   Avšak přírodní dění a inteligence, stojící za ním, je jen nástrojem
   v rukou ještě mnohem vyšších sil. Sil Světla, které
   prostřednictvím obecné očisty vynucují na Zemi vítězství světlých
   hodnot! Vynucují vítězství skutečného Dobra. Dobra pro všechny. Pro
   jednotlivce, pro národy, pro zvířata, pro přírodu, pro vzduch i pro
   vodu. To je Dobro skutečné a univerzální, které je v ostrém rozporu
   se sobeckým, bezohledným a přírodně destruktivním v pojetí
   lidstva.

   Podstatou dnešního dění je tedy šíření Světla! Je šíření Dobra!
   Dobra skutečného a pravého! Dobra pro všechny bez rozdílu a ne jen pro
   člověka! Nejen pro některé! Dobra úplně jiného, než je to, co lidé za
   dobro považují. A proto dochází ke kolizi! Lidé nevítají příchod
   Světla s jásáním a radostí, protože se jim hroutí celý jejich
   svět, jakož i celá jejich dosavadní hodnotová hierarchie, postavená
   na jejich vlastním, sobeckém pojetí dobra.

   Přichází Světlo a Dobro, ale náš svět začíná kolabovat, protože je
   v rozporu se skutečným Světlem a Dobrem. Cíleně je bolestně
   zasahováno všechno lidsky pokřivené, nesprávné, falešné, sobecké,
   bezohledné a pokrytecké. Země se duchovně očišťuje! Velká očista
   přírody, ale také špatně nastavené hodnotové hierarchie lidí
   začíná!

   Zvýšená intenzita Světla přichází shora, a jejím zdrojem je
   vyzařování Nejvyššího. A přesně tak, jak se v bílém světle
   nacházejí všechny ostatní barvy světelného spektra, přesně tak
   i Světlo, přicházející shora od Stvořitele, v sobě obsahuje
   všechny ušlechtilé, vysoké a vznešené ctnosti v podobě lásky,
   spravedlnosti, čestnosti, čistoty, skromnosti a úcty k Nejvyššímu
   i k ostatním lidem.

   Toto všechno, jako základní poselství, nese v sobě paprsek Světla,
   přicházející shora a zasahující naši Zemi. Kdyby lidé žili těmito
   hodnotami, žádná očista by nebyla nutná, protože pravé úsilí
   o Světlo ze strany lidí by se setkalo s prouděním Světla,
   přicházejícím od Stvořitele, a Země s jejími obyvateli by byla
   radostně povznesena.

   Žel, to však, co v současnosti převládá na Zemi, je temnota!
   Temnota duší, srdcí a hodnot! Temnota iluze jedinečnosti materie, kromě
   níž podle většiny už nic neexistuje. Převládá temnota nižšího,
   rozumově racionálního , které se uvnitř lidských osobností rozvinulo až
   do takových rozměrů, že potlačuje, ignoruje a zpochybňuje existenci
   vyššího duchovního „já“ v člověku, které je Boží
   jiskrou v nás.

   Temnota lidského nižšího , totožného s rozumem, myslí a
   s čistě materiálním pojetím světa, vybudovala temnou a nízkou
   hierarchii hodnot, postavených na penězích, zisku, moci, majetcích,
   kariéře, užívání si a konzumu. Toto jsou hodnoty dnešních lidí. Kvůli
   ním sklouzávají do bezohlednosti, chamtivosti, nečestnosti a
   nespravedlnosti. Kvůli ním sklouzávají k násilí, válkám,
   parazitování na jiných a k drancování a ničení přírody. Svět
   lidský se stal světem temna! Stal se říší temna!

   A k této říši temna na Zemi proniká v současnosti paprsek
   Světla a skutečného Dobra! Ale protože temný svět na Zemi není hodnotově
   Světlu stejnorodý, zraňuje ho. Temnotou Země je příchod Světla vnímán
   jako cosi negativní. Jako cosi nekompatibilní. Jako cosi cizorodé.

   A proto pozitivní záření Světla v negativním prostředí
   Země mutuje a působí zdánlivě negativně. Mutuje do podoby koronaviru a
   negativně působí na svět lidský. Otřásá našim světem, postaveným na
   nesprávných hodnotách a očišťuje ho od všeho, co je pokřivené. Pouze
   vinou lidí a jejich falešného pojetí dobra je tento proces očisty
   bolestný. Je katastrofou pro současný svět s jeho nízkým způsobem
   myšlení, ale je požehnáním pro přírodu a pro všechny lidi, kteří
   v sobě nesou pravé hodnoty Světla.

   V jisté relaci v televizi mluvili o tom, jak se je třeba co
   nejefektivněji chránit před koronavirem. Říkali, že jako první je
   nošení ochranné roušky, a pak časté mytí rukou. Kromě toho zmiňovali
   také ústní hygienu a mytí zubů, ale také proplachování nosu teplou
   vodou, protože v nosní dutině máme drobné chloupky, a na nich se
   může zachytit virus.

   To vše je samozřejmě chvályhodné a vůbec to nelze podceňovat. Ale ani
   zdaleka to nestačí! To je v dnešní době málo, protože je to opět
   jen čistě materiální tak, jako vždy!

   Kromě očisty a hygieny vnějšku je totiž nutná očista a hygiena nitra!
   Také naše nitro, čili naše myšlenky a pocity třeba udržovat
   v čistotě! Také naše nitro musí být čisté, aby mohlo navázat
   pozitivní druh spojení s čistotou a ušlechtilostí shora
   přicházejícího Světla, vynucujícího očistu. Lidé se musí hodnotově
   obrodit a stát se čestnější, laskavější, ohleduplnější,
   spravedlivější a čistší! Lidé se musí začít vnitřně upínat
   k Stvořiteli a k poznání a přizpůsobování se tomu, kam nás
   v našem dalším vývoji směřuje jeho Vůle. Toto je pozitivní
   hodnotové spojení s prouděním síly Světla, které nám přinese
   radost, mír, povznesení a vzestup.

   Kdo však bude mít jen roušku a čisté ruce, kdo bude splňovat jen
   všechna hygienická kritéria, ale jeho mysl nebude čistá a vnitřně nebude
   usilovat o žádné hodnotové obrození, ten se nedokáže pozitivním
   způsobem spojit s proudící silou Světla Stvořitele, a to se na něm
   projeví negativním způsobem. Tím se totiž stává vysoce rizikovou osobou,
   kterou může současná vynucená duchovní očista zasáhnout tragickým
   způsobem.

   Bezduchý materialismus už v dnešní době nestačí! Už je třeba
   očistit a obrodit své nitro! Kdo tak neučiní, vystavuje se riziku, že
   dříve nebo později může být v očistném dění z tohoto
   stvoření odstraněn.

   Lidé přece věděli, že takové něco jednou přijde! V Bibli byli
   přece upozorněni na to, že také trpělivost Stvořitele má své
   hranice.

   A zdá se, že už je to tady! Zdá se, že Světlo Páně přichází,
   aby to, co v sobě ještě nese světlo posílilo a povzneslo. A aby
   od toho, co je Světlu vzdáleno, očistilo stvoření.

   A tak, jako už dnes září světla lamp mnohem jasněji všude na
   Zemi, přesně tak má Světlo mnohem jasněji zazářit také uvnitř lidí.
   Také v jejich duších, srdcích a myslích, v podobě vysokých a
   ušlechtilých ctností.

   Budiž Světlo za Zemi!

   http://kusvetlu­.blog.cz/ ve spolupráci s M.Š

Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
Odpověď na: Koronavirus! Světlo útočí!
Osobní informace: